Wednesday, September 24, 2014

2014 MTW Neuralgia

Neur/ - Word Root

Neur/ - Nerves

- algia - Suffix

- algia - Pain

Neuralgia - Nerve pain