Tuesday, April 22, 2014

March Medical Terminology Word Epigastralgia

Epigastralgia

Epi - Prefix

Gastr/ - Root

- algia - Suffix

Epi- Above

Gastr/-Stomach

- algia -Pain


Epigastralgia - Pain pertaining to the upper stomach region.

Monday, April 21, 2014

April 2014 Medical Terminology Word Rectorrhaphy

Rectorrhaphy


Rect/ - Root

O - CV

- Rrhaphy - Suffix

Rect/ - Rectum

- Rrhaphy - Suture

Rectorrhaphy - Suture of the rectum