Tuesday, April 22, 2014

March Medical Terminology Word Epigastralgia

Epigastralgia

Epi - Prefix

Gastr/ - Root

- algia - Suffix

Epi- Above

Gastr/-Stomach

- algia -Pain


Epigastralgia - Pain pertaining to the upper stomach region.